Share |

10. Letters: Hopes
and  expectations

Do not conceal a
information off
young people

Ongelmia_on2.JPG

Letters: young people's a hopes and expectations
- Do not conceal a information boff young people.
We will want to build trust, credibility, help,
information, skills and careers. Who will help us?

I have received a letter of 16 young people. 
The letters from young people are hope and
expectation.

We would like to have more confidence and
credibility.  We have a problems that need to
settle out.

Young people want to get valuable information,
but professional knowledge  is encrypted, not
being told (especially in the film industry).


Women tell us more problems. We want to get
more learn from, advice, development,
assistance, trust.

Preventing assistance and concealment of
information are not right. I agree. There are
film-makers who want to talk and help.


Encryption does not add to economic growth,
prosperity and employment.

Sponsors and advertisers have told me: We
need
economic growth and economic
growth can be digital programs, new

ways of working and learning.
Seppo Korpela Nokia Finland

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kirjeitä: nuorten toiveita ja odotuksia - Älkää salatko
tietoa   nuorilta. Haluamme lisää luottamusta,
uskottavuutta, apua, tietoa,  taitoa ja uraa. 
Kuka auttaa meitä?

Olen saanut 16 kirjettä nuorilta. Kirjeissä nuorten
toive ja odotus  on Haluamme lisää luottamusta ja
uskottavuutta.

Meillä on ongelmia, jotka täytyisi ratkaista pois.
Nuoret haluavat saada arvokasta tietoa, mutta
ammattitietoa  salataan, ei kerrota (erityisesti
elokuva-alalla).

Naiset kertovat enemmän ongelmista. Haluamme
saada  lisää   oppia, neuvoja, kehitystä, apua,
luottamusta.

Avun estäminen ja tiedon salaaminen ovat väärin.
Olen samaa mieltä.  On elokuvan tekijöitä, jotka
haluavat puhua ja auttaa.

Salaus ei lisää talouskasvua, menestystä eikä
työllisyyttä. Rahoittajat ja mainostajat ovat
kertoneet  minulle: Tarvitsemme talouskasvua ja
talouskasvua saadaan digiohjelmien, uusien
työtapojen ja oppimisen avulla.
Seppo Korpela Nokia Finland